3. Vi ønsker at kommunestyret skal se på Enan på nytt etter valget.

Ok, dette var opprinnelig ikke tiltenkt en plass på topp 10-lista, men vi synes saken er så viktig at den rykker inn her.

Saken finnes også på retten.no

 

Bekymring for Enan

 

I løpet av det siste året har det stormet rundt Enan trygdesenter på Kvikne. Tynset kommune sliter som kjent med dårlig økonomi og for å få balanse i budsjettet ble det før jul vedtatt å fjerne bemanningen på Enan,. Omsorgsboligene skal bestå, men heldøgns bemanning skal erstattes av individuell hjelp fra hjemmebasert omsorg. På Kvikne har vedtaket vakt sterke reaksjoner da de både mister et godt tilbud for sine eldre og mister viktige offentlige arbeidsplasser. 18 stillinger fordelt på 11 årsverk er mye.

 

På Enan har man hatt 14 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Denne typen institusjoner er en mellomting mellom omsorgsbolig og sykehjemsplass. Det er et glimrende tilbud til eldre som ikke er så syke at de må på sykehjem, men ikke klarer å bo alene hjemme. Sånn vi har forstått det har det vært et godt tilbud og bidratt til økt livskvalitet for de eldre.

 

Under paneldebatten på Kvikne i august lovte vi å behandle saken om Enan og informere om hva vi vedtok.

 

I De Grønne ønsker vi å bygge robuste og gode lokalsamfunn. Vi har programfestet at bygdene rundt er like viktige som Tynset sentrum. I Tynset kommunes virksomhetsplan for 2015-2018 står det at ”vi har få institusjonsplasser som medfører dårlige pasienter med store behov i omsorgsboliger” og at ”nettverket i grendene er ikke som før, noe som fører til ensomhet og utrygghet”. Derfor synes vi i De Grønne at det er veldig trist at Enan skal miste bemanningen. Det vil gi et dårligere tilbud til de eldre og i praksis vil dette kunne føre til en avvikling av Enan.

 

Samtidig har vi ikke mer penger enn de andre partiene. Vi har derfor brukt mye tid på å finne ut hvor stor besparelsen ved omleggingen er. Det er noe uklart hvor mye kommunen har beregnet at man vil spare ved en avvikling av Enan. Hele omorganiseringen var forventet å spare opp mot 10 millioner fra 2016, men vi har ikke funnet hvor mye Enans bidrag er. Kvikne utvikling opererer i sin kost-nytte analyse med tallet 7,6 millioner årlig. Det er heller ikke tydelig hvordan man har kommet fram til denne summen. I utgangspunktet virker besparelsen usannsynlig høy, da netto kostnadene for Enan i 2014 var ca 7,3 millioner. Vi har vanskelig for å se hvordan man skal spare mer enn man bruker og samtidig gi et godt tilbud til de 14 beboerne som har bodd på Enan. Særlig når vi vet at flere av beboerne på Enan vil måtte flytte til Tjønnmosenteret, og at en gjennomsnittlig norsk sykehjemsplass koster over 1 million i året (på Enan har kostnadene vært 570 000 i året per beboer). Vi finner det derfor ikke sannsynliggjort at vedtaket om å legge ned bemanningen på Enan vil føre til verken besparelser eller et bedre tilbud for de eldre og frykter at det vil kunne gi økte utgifter for kommunen på sikt.

 

Med det som bakteppe ønsker vi at kommunen stanser den pågående prosessen med oppsigelser av leiekontrakter og flytting av eldre og ansatte slik at et nytt kommunestyre kan få fremlagt mer grundig dokumentasjon på hvordan man har tenkt å spare de summene man hevder. Vi vil vite hvor mange av de eldre som vil trenge sykehjemsplass, hvor mange som blir boende på Enan og hvor mange som skal flytte hjem. Uten å vite dette er det umulig å si om de presenterte besparelsene er realistiske. Omleggingen i helse- og omsorgssektoren har vært svært omfattende og kommunestyret var i en svært presset posisjon og hadde begrenset informasjon når de vedtok å fjerne bemanningen på Enan. Vi er overbevist om at alle partier synes denne saken har blitt dum og ønsker å gjøre det beste for alle eldre i kommunen. Da bør vi ha tid til å se på dette igjen med nye øyne. Vi tror videre det er urealistisk å tenke seg en retur til Enan slik det var før omorganiseringen, men har tro på at det finnes løsninger som kan ivareta både hensynet til de eldre, Kvikne-samfunnet og det kommunale budsjettet. Vi ønsker altså ingen omkamp, -nåsituasjonen er som den er, men en aktiv prosess der det er lov å tenke nytt og komme med konstruktive forslag til gode løsninger for eldreomsorgen.

 

I Miljøpartiet De Grønne konstaterer vi også at prosessen fram mot vedtaket har vært kritikkverdig og ført til unødvendig uro, sinne og frustrasjon. Dette har administrasjonen og flere politikere klokelig erkjent. For De Grønne virker det derfor både naturlig og klokt å foreta en grundig evaluering av prosessen slik at vi kan unngå lignende situasjoner i framtida.

3. september, 2015