6. Vi vil beholde dagens kommunestruktur

I Tynset Miljøpartiet De Grønne ønsker vi ingen kommunesammenslåing. Kommunereformen er en sentralt utarbeidet plan som ikke er basert i lokale ønsker og behov. Derfor mener vi den er feilslått.

 

En sammenslåing til større kommuner vil gjøre at veien fra innbygger til kommunestyret blir lengre. Små grender vil få større problemer med å bli representert i kommunestyret og kommunestyremedlemmene får et langt større område de skal bestemme over. Det virker som om det er krevende nok å sette seg inn i saker som angår Tynset kommune i dag. I Danmark ble antall folkevalgte nær halvert etter kommunereformen i 2007. Dette gir mindre makt til de folkevalgte og mer til administrasjonen. Vi mener derfor en kommunesammenslåing vil være en svekkelse av demokratiet.

 

Større enheter har en tendens til å føre til sentralisering. For Tynset ville ikke dette isolert vært negativt, men for stedene rundt ville det kunne bli dramatisk. Og Tynset er helt avhengig av en sterk region, ikke bare et sterkt sentrum.

En sentralisering og såkalt effektivisering vil gi færre offentlige arbeidsplasser i en eventuell storkommune. Vi har vanskelig for å se hvordan dette skal kompenseres for.

 

I De Grønne er vi også opptatt av å ha sterke fagmiljøer, men mener dette ivaretas godt gjennom det interkommunale samarbeidet man har i dag. Vi stiller oss tvilende til at man kan oppnå sterkere fagmiljøer uten samtidig å sentralisere. Da ofrer man nærhet til beboerne i kommunen, noe vi i De Grønne mener er viktig for å gi gode tjenester.

 

I De Grønne ønsker vi å bygge gode, trygge og robuste lokalsamfunn preget av livskvalitet og tillit. Da er kommunesammenslåing et steg i feil retning.

10. september, 2015