Er MDG et parti for bøndene?

Som konvensjonell melkebonde, ammekubonde og sauebonde mener jeg at MDG sin landbrukpolitikk er det beste valget for å kunne drive med matproduksjon i Norge i overskuelig framtid.  Hva betyr det lokalt på Tynset?

30. august, 2019

Skrevet av: Marianne Aschehoug Lunåsmo

 

Hva er egentlig MDG sin vedtatte landbrukspolitikk? Hva står de for?

MDG mener: Seterdrifta må gis et nasjonalt løft som middel for å ta vare på kulturlandskap, lokal mat, verdiskapning og identitet, og for å øke andel av melk og kjøtt som er basert på utmarksressurser.

Nord Østerdalen og Tynset har gode setertradisjoner som strekker seg langt bakover i tid. Disse er det viktig å ivareta og legge til rette for fortsatt setring og utnyttelse av de verdifulle utmarksarealene vi har. 

Utmarka trenger beiting både fra storfe og småfe. Økning av setertilskudd, beitetilskudd og tilgjenngelige SMIL midler er virkemidler MDG ønsker å bruke for å bevare den unike seterkulturen.

MDG mener: Norsk grasproduksjon må utnyttes på best mulig vis gjennom beiting i både inn- og utmark.

Alle som driver med utmarksbeiting vet at det er en svært god måte å høste fôr til dyra på. Dyra finner maten selv og spiser seg gjennom sommeren mens de trives og vokser. Men det krever også en del fra bonden. 

Ettersyn og gjerding tar tid, elektronisk sporing og gjeting koster penger og tid. Dette er utfordringer storsamfunnet bør være med på å dekke og MDG mener tilskuddet til slike tiltak må økes og løsninger som elektroniske bjeller og no-fence systemer delfinaniseres av det offentlige.

MDG mener: Norges selvbergingsgrad, basert på nasjonale ressurser, må være 60% innen 2030. Særlig må produksjonen av matkorn, frukt, bær og grønnsaker økes og fôret til dyra må høstes mer i utmark.

Det ligger trygghet på mange områder for et land å være selvforsynt. I en verden med økende konflikter og store klimautfordringer er det viktig at selvforsyningsgraden er så høy som mulig. Det løses best ved å holde matjorda i hevd og brukene i drift. Da må økonomien til bonden være så god at det er attraktivt å drive også den jorda som er marginal, slik at nødvendig vedlikehold som grøfting gjøres og både jord og dyr yter optimalt, altså ikke maksimalt men optimalt.

MDG mener: Kommuner og fylker må bruke innkjøpsmakta si og velge kortreist og økologisk mat i egen virksomhet og alle sine institusjoner og foretak.

Nord Østerdalen er et foregangsområde på økologisk drift, og med økte etterspørsel vil det bli mulig for enda flere å legge om. 

Fjerning av mva på økologiske produkter vil også bidra til økt etterspørsel. Fokus på økologiske løsninger både i utdanning og forskning vil gi økt kunnskap og anseelse for økologisk produksjon. Og gjøre økologisk til en spydspiss for landbruket. 

Mange av prinsippene i økologisk er også svært anvenlige i konvensjonell produksjon. Bruk av økologiske prinsipper for plantevern bør gi tilskudd på linje med husdyrgjødseltilskudd gjennom RMP midlene for alle typer produksjon. Tilskuddene må spisses slik at de sikrer bondens økonomi når hun legger om til økologisk. Både i omleggingsfasen og etterpå.