Hjelp der folk bor

Vi vil arbeide for bevaring av akuttsykehusene og helsetilbud der folk bor. Dersom det skjer for stor grad av sentralisering, vil det utgjøre en fare for liv og helse. Lang responstid, og det å være langt fra et sykehus, kan være skjebnesvangert når minuttene teller.

30. august, 2019

Skrevet av: Veslemøy Linde

Vi har tradisjon for å kunne tilby helsetjenester til befolkningen, og dette har vært noe vi har kunnet være stolte av i samfunnet vårt, helt fra etter krigen da velferdsstaten utviklet seg. Tilnærmet samme fødetilbud over hele landet ble tilstrebet på en tid da samfunnsøkonomien var vesentlig dårligere enn i dag. 

 

Hvorfor er desentralisering viktig i Norge?

Norge kan ikke sammenliknes med de fleste land i Europa, da vi har andre geografiske forhold som gjør at desentraliserte funksjoner er viktigere. Desentraliserte tjenester sparer fellesskapet for utgifter til transport, forurensing og slitasje på veier, tapt arbeidsfortjeneste og reduserer muligheten for trafikkulykker på vei til og fra behandling. 

Det bør satses videre på telemedisinsk teknologi som gjør kvaliteten bedre og mulighetene for å benytte de distriktsmedisinske sentrene større. 

Behandlinger som har lavt volum og krever avansert teknologi og høyspesialisert kompetanse holdes sentralt. Oppgaver med større volum og som er mindre teknologi – og kompetansekrevende kan desentraliseres.

 

Trygghet for våre fødende kvinner!

Det er vist at antall uplanlagte fødsler utenfor institusjon har doblet seg i løpet av de siste 30 år, mens antall fødeinstitusjoner ble redusert vesentlig. De som har mer enn en times reisevei til sykehus har dobbelt så høy risiko for alvorlige komplikasjoner. 

Våre gravide kvinner burde i sluttfasen av svangerskapet føle trygghet og forutsigbarhet vedrørende hvor de skal føde og på hvilken måte det skal skje. De bør kunne vite med sikkerhet at de har utstyr og kompetanse tilgjengelig og ikke risikere å føde barnet sitt uten å rekke frem til sykehus. Vi er ikke villige til å se på at effektivisering og inntjeningsmål gjør at spedbarnsdødeligheten øker i vårt samfunn!

 

Akuttberedskap der det trengs

Ved skader, ulykker og hendelser som gjør at pasienter kommer akutt til lokalsykehuset, er det ofte uavklarte og sammensatte problemstillinger. Dette gjør at breddekompetanse er nødvendig i diagnostikk og behandling. Det er også viktig at akuttfunksjonene ikke har begrensninger som akuttberedskap bare i indremedisin. 

Sykehuset som befinner seg i nærheten bør ha både anestesifunksjonene, indremedisinsk og generellkirurgisk vaktkompetanse og også laboratorie- og røntgentjenester.