2. Vi ønsker at flest mulig skal få oppleve natur fri for skuterstøy.

Tynset Miljøpartiet de Grønne er kritiske til skuterløyper

Fredag 13. Februar vedtok Stortinget et lovforslag som igjen åpner for rekreasjonskjøring i snøskuterledene på Røros og i Stor-Elvdal. I juli ble et lovforslag som gir alle kommuner mulighet til å åpne for fornøyelseskjøring. Lovforslaget er nå til behandling. Tynset Miljøpartiet de Grønne har stor forståelse for at folk ønsker skuterløyper. Vi er imidlertid enige med den lange rekken av friluftsliv- og naturverninteresser som har gått i mot lovforslagene. Vi begrunner dette med at skuterløyper er et unødvendig inngrep i naturen og vil kunne forstyrre både dyreliv og andre brukere av naturen. Dette viser også erfaringene fra de kommunene som har forsøkt dette. Tynset MDG er også kritiske til at dette skal være et kommunalt ansvar.

 • Regjeringens ønske om å la kommunene åpne for fornøyelseskjøring med snøskutere er fraskrivelse av ansvar innenfor et område all kunnskap viser at nasjonale myndigheter må ta større ansvar for. Vi mener dette er galt fordi:
  • Verdier som stillhet og uberørt natur, og stimulering til bruk av fossile fremkomstmidler, har betydning langt, langt utenfor kommunegrensene.
  • Dårlig kommuneøkonomi og ønske om å tilfredsstille lokale interesser, kan lett føre til at kortsiktig økonomisk profitt, den største trusselen for klima- og miljø, blir en styrende faktor.
 • Meningsmålinger viser at et klart flertall i befolkningen er imot lovforslaget om å la kommunene åpne for fornøyelseskjøring med snøskutere. Flere har også tatt kontakt med Tynset MDG med bekymringer. Vi tror det er gode grunner til det. Motorisert ferdsel i utmark fører til støy og vil være forstyrrende for dyreliv og andre brukere av naturen i nærheten. NINAs evalueringsrapport fra forsøk med skuterløyper viser at:
  • “Støyplager fra snøskuterkjøring i hytte-områder og i friluftsområder nær hytteområder er ikke blitt mindre, men flere steder større.”
  • “Ulovlig kjøring foregår fremdeles også i de sårbare områdene til tross for arealsonering og etablering av løyper for rekreasjonskjøring.”
  • Fra Sirdal rapporteres det at ”Konflikter mellom snøskutertransporten og skigåere i enkelte områder kan sies i følge flere av våre informanter være ganske betydelig til tider”
  • Fra Stor-Elvdal: ”I flere av kjørebøkene som er levert til kommunen opplyses det at ”elgsafari” var formål for snøskuterturen.
 • Mennesket legger stadig vekk beslag på større deler av naturen. Stillhet og ro er i ferd med å bli en knapp ressurs. På Tynset er vi heldige som har store naturområder å boltre oss i, men med det følger det også et stort ansvar for å ta vare på det. For oss er det derfor spesielt lite aktuelt å åpne for fornøyelseskjøring i inngrepsfri natur slik skuterforeningen ser for seg.
 • Vi er klar over at lovendringen ikke innebærer et ”frislipp”, men tror det vil bli vanskelig å snu så snart løyper er etablerte og fastboende og hytteeiere har kjøpt seg skutere. Som skuterklubben i Stor-Elvdal selv uttrykte det: Når en først har fått lov til å kjøre må en få fortsette med det, hvis ikke det skal ”bli ville tilstander i fjellet”.
 • Det er gøy å kjøre snøscooter og det kan gi fine naturopplevelser, men vi mener dette ikke er gode nok argumenter til å veie opp for de negative følgene av skuterkjøring. Vi mener derfor snøscooterkjøring bør være forbeholdt nyttekjøring fortsatt. Kommunene bør stimulere til mindre bruk av fossile fremkomstmidler. Ikke mer.
 • I Tynset kommune er allerede arbeidet med å utrede snøskuterløyper startet. I Tynset MDG har vi merket oss at en Tynset kommune på sparebluss har gitt 30.000 i tilskudd til forarbeid til en konsekvensutredning. Mottaker av midlene er Tynset og Alvdal snøscooterforening. I NINAs evalueringsrapport bekreftes det at sterke pressgrupper, særlig de organiserte snøskuterinteressene, oftere når fram med sine krav og har hatt ”stor innflytelse på kommuneplanene i flertallet av kommunene, …”. Det blir også påpekt at miljø-, og friluftsinteresser i liten grad nådde fram med sine synspunkter. Vi forventer at den endelige konsekvensutredningen vil være objektiv og grundig og vi kommer til å følge nøye med på resultatet.

Ved leder Sindre Sørhus
Kilder:

http://www.frifo.no/6697.Ny-snoscooterlov-strider-mot-Grunnloven.html

http://www.ostlendingen.no/Klart_for_sn_scooter-5-69-24832.html

http://www.alvdalmiv.no/Aktuelt/2014-11-21-15-47-28.html

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/90.pdf

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/99.pdf

 

31. august, 2015