Vi må stoppe tap av leveområder!

Tap av leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold. Kommunen har en svært viktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av natur-
mangfold fordi kommunene har makt i arealpolitikken.

30. august, 2019

Skrevet av: Runhild Dammen

Om kommunen ønsker å legge vei tvers gjennom tomta di, så er vell det greit…eller? Nei, noen arealer verner vi om sterkere enn andre, fordi de ligger nærmere oss, enten fysisk eller emosjonelt. Andre er det kanskje ikke så farlig med, fordi vi ikke tenker særlig over at de blir borte, og vi bryr oss ikke så mye om de som bor der.Det engasjerer oss ikke like sterkt.  Planter, dyr, sopp, insekter… de er det jo så mange av, og de kan jo bare flytte et annet sted…eller? 

 

Nei til vindkraft

Tap av leveområder er den største trusselen for de andre artene som bor på Tynset og resten av landet. Leveområder går tapt, bit for bit, hver dag, uten at vi tenker over det. Vi, du og jeg,  har et ansvar for å forvalte naturrikdommen vår på vegne av hele landet og fremtidige generasjoner, akkurat her vi bor – i liten og stor skala.

Når utsikten vår i fjellene, og turstiene er truet, da våkner engasjementet. Og bra er det, for montsermaster i naturen vil vi ikke ha. Vi i Miljøpartiet De Grønne sier nei til all vindkraft som begrenser natur- og friluftsverdier. 

 

Klima og miljø-tiltak?

Klimatiltak og miljøtiltak går mange ganger i strupen på hverandre og skaper forvirring. Hva er gode tiltak for å kutte i klimautslipp, og hva er gode tiltak for å stoppe tapet av naturmangfold? Hva skal man egentlig mene? Utbygging av vindkraft for å skaffe ren energi er et godt eksempel på tiltak som ødelegger for det biologiske mangfoldet. 

Vi i Miljøpartiet de Grønne på Tynset vil at kommunens arealer forvaltes på en måte som tar et sterkt hensyn til det lokale plante- og dyrelivet.

Jo, vi må kutte i fosile kilder og finne rene alternativer, men å ødelegge andre arters leveområder vil aldri bli rent. Deres hjem er like viktig å ta vare på som om kommunen hadde ønsket å legge en vei tvers gjennom tomta di. 

 

Kommunen som forvalter

Kommunen har en svært viktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biomangfold fordi kommunene har makt i arealpolitikken. 

Vi i Miljøpartiet De grønne vil at at kommunen skal utarbeide et helhetlig arealregnskap. Enkelt fortalt, hva har vi, hva har vi mistet og hva har vi restaurert tilbake ved neste sjekk? 

Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Tynset bli arealnøytralt. Vi må ha mål om netto null tap av natur: arealnøytralitet. Vi må ta vår del av jobben. Det betyr at vi må vite hva vi har, og det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og stanse arealforbruket. 

Tynset MDG vil:

  • 1. at kommunen skal utarbeide et helhetlig arealregnskap.
  • 2. sette svært strenge krav til utbygging/inngrep som vil begrense områder som defineres som inngrepsfri natur.
  • 3. forvalte kommunens arealer på en måte som tar sterkt hensyn til lokalt plante- og dyreliv. Som for eksempel mer restriktiv kantslått.
  • 4. at i kommunens skoger skal det ikke markberedes eller gjødsles. Tynset kommune skal heller ikke støtte slik drift.
  • 5. følge opp klima- og miljøvurderingene i kommunen nøye slik at de reelle konsekvensene av ulike tiltak blir vurdert skikkelig.
  • 6. at kommunen skal ha en pådriverrolle i kampen mot invaderende arter.
  • 7. jobbe for å minske utslipp av miljøgifter til vassdrag. Som en oppstrøms-kommune er vi ansvarlige for hva vi sender ut i Glomma-vassdrage
  • 8. kun si ja til nye lekeplasser eller idrettsanlegg hvis de ikke gir store utslipp av gummi/plast eller legger beslag på viktige areal.
  • 9. si nei til all vindkraft som begrenser natur- og friluftsverdier.