Vedtekter


Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Tynset

Vedtatt på stiftelsesmøtet 19.08.2014

Revidert årsmøte 30.01.2020

 

Stiftelse og grunnlag

 • 1 Miljøpartiet De Grønne i Tynset (heretter kalt Tynset MDG eller lokallaget) er stiftet 19. august 2014. Lokallaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram.

 

Formål

 • 2 Tynset MDG har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk lokalt bl.a. gjennom arbeid i kommunestyrene.

 

Medlemskap

 • 3 Medlemmer i lokallaget er alle som har betalt kontingent for året til Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom eller Grønne Studenter, som er bosatt i Tynset, Alvdal eller Tolga og som ikke har meldt seg ut av partiet eller som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet lokallag.

 

Årsmøtet

 • 4 a) Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste senest to uker før møtet.
 1. b) Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller dersom de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.
 2. c) Stemmerett på årsmøtet har de medlemmene som har betalt kontingent for det foregående og det inneværende året.
 3. d) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer

(jfr § 7).

 1. e) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst ¼ av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn ¼ av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

 

Styret

 • 5 a) Styret i Tynset MDG står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokallaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.
 1. b) Styret består av enten 3 – tre – eller 5 – fem – medlemmer, inkludert leder, kasserer og sekretær. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i nummerert rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg.
 2. c) Valgbare til styret er de som har stemmerett på årsmøtet.
 3. d) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.
 4. e) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller innkalte varamedlemmer er til stede.
 5. f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.
 6. g) Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

 

Tolkning av vedtektene

 • 6 Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

 

Endring av vedtektene

 • 7 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

 

Oppløsning

 • 8 Lokallaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
 • at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
 • at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til lokallag i partiets vedtekter
 • at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
 • at det skjer endringer i kommunestrukturen som gjør deling av lokallaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller lokallagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene likevel det sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak.